เลขทะเบียน : 598-58-HUSO-NCPO

วิธีสอนภาษาอังกฤษแบบเน้นการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาแบบบูรณาการสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ในชุมชนชนบท

คณะ :
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แหล่งทุน :
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
หัวหน้าโครงการ :
อ.นงนุช จันทราภัย
   
ลักษณะโครงการ ทุนภายนอก โครงการเดี่ยว
รายละเอียด :เลขที่สัญญา :
ปีงบประมาณ :
2558
- โครงการเสร็จสมบูรณ์  (อ่านบทสรุปงานวิจัย/บทคัดย่อ)
view ( 398)

แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950