เลขทะเบียน : 590-58-SAT-NRCT

การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในการจัดการและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

คณะ :
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แหล่งทุน :
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวหน้าโครงการ :
อ.ไพรสันต์ สุวรรณศรี
   
ลักษณะโครงการ ทุนภายนอก โครงการย่อย
รายละเอียด :


ภายใต้ชุดโครงการ
- ชุดโครงการวิจัย การสร้างรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่


เลขที่สัญญา :
ปีงบประมาณ :
2558
- โครงการเสร็จสมบูรณ์  (อ่านบทสรุปงานวิจัย/บทคัดย่อ)
view ( 457)

แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 06 มีนาคม 2560 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950