เลขทะเบียน : 515-58-SCI-NRCT

ชุดโครงการวิจัย การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพในชุมชน พื้นที่เทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย

คณะ :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน :
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวหน้าโครงการ :
อ.จุฬาวลี มณีเลิศ
   
ลักษณะโครงการ ทุนภายนอก โครงการชุด
รายละเอียด :

รายชื่อโครงการย่อย
- การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ( ประธาน   คำจินะ )
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมด้านโภชนาการในชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ( พรวนา   รัตนชูโชค )
- การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยของชุมชน ในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ( กฤษณา   เขียวมั่ง )
- การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของสมาชิกในชุมชน ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ( ภาณุวัฒน์   สุวรรณกูล )
- การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ( อรนุช   พันโท )
- การบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่นในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในชุมชน : กรณีศึกษา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่  ( ศิริพงศ์   ศิริสวัสดิ์ )
- การจัดการความรู้ด้านการใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  ( จุฬาวลี   มณีเลิศ )เลขที่สัญญา :
ปีงบประมาณ :
2558
- โครงการเสร็จสมบูรณ์  (อ่านบทสรุปงานวิจัย/บทคัดย่อ)
view ( 232)

แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 06 มีนาคม 2560 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950