เลขทะเบียน : 410-58-EDU-NCPO

การศึกษาพัฒนาการทางด้านร่างกายและการจัดทำเกณฑ์สมรรถภาพทางกายของเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตร เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

คณะ :
คณะครุศาสตร์
แหล่งทุน :
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
หัวหน้าโครงการ :
อ.อภิสิทธิ์ ชัยมัง
   
ลักษณะโครงการ ทุนภายนอก โครงการเดี่ยว
รายละเอียด :เลขที่สัญญา :
ปีงบประมาณ :
2558
- โครงการเสร็จสมบูรณ์  (อ่านบทสรุปงานวิจัย/บทคัดย่อ)    
หากต้องการอ่านรายงานฉบับสมบูรณ์ กรุณาติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา 053-88-5950<
view ( 511)

แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 19 มกราคม 2559 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950