เลขทะเบียน : MUA-5-EDU-8-54

การพัฒนาระบบการวัดประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

คณะ :
คณะครุศาสตร์
แหล่งทุน :
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
หัวหน้าโครงการ :
อ.ดร.สายฝน แสนใจพรม
   
ลักษณะโครงการ ทุนภายนอก โครงการเดี่ยว
รายละเอียด :เลขที่สัญญา :
ปีงบประมาณ :
2554
- โครงการเสร็จสมบูรณ์  (อ่านบทสรุปงานวิจัย/บทคัดย่อ)    
หากต้องการอ่านรายงานฉบับสมบูรณ์ กรุณาติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา 053-88-5950<
view ( 855)

แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 18 สิงหาคม 2555 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950