เลขทะเบียน : CMRU-1-EDU-3-54

การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องพฤติกรรมทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะ :
คณะครุศาสตร์
แหล่งทุน :
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หัวหน้าโครงการ :
อ.ดร.สายฝน แสนใจพรม
   
ลักษณะโครงการ ทุนภายใน โครงการเดี่ยว
รายละเอียด :เลขที่สัญญา :
ปีงบประมาณ :
2554
- โครงการเสร็จสมบูรณ์  (อ่านบทสรุปงานวิจัย/บทคัดย่อ)    
หากต้องการอ่านรายงานฉบับสมบูรณ์ กรุณาติดต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา 053-88-5950<
view ( 940)

แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 08 มิถุนายน 2560 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950