เลือกจากหน่วยงานที่สังกัด    
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสาธิตฯ
หน่วยงานภายใน    
เลือกจากแหล่งทุน    
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลือกจากปีงบประมาณ    
2553 2554 2555 2556  
 


เลือกประเภทที่ต้องการแล้วพิมพ์คำค้นข้างล่าง ถ้าไม่เลือก ระบบจะค้นหาจากทั้งหมด

ค้นหา >>  

หน้า: 1 จาก 4   1 2 3 4 Next Last
ที่
งานวิจัย
นักวิจัย
คณะ
ปีงบประมาณ
แหล่งทุน
1
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานจริยธรรมการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  นางฐิตินันท์ เขียวนิล
คณะครุศาสตร์
2558
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2
แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรการศึกษา ของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ทัศนีย์ อารมณ์เกลี้ยง
คณะครุศาสตร์
2558
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
3
แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรผู้สูงอายุและผู้พิการของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.แสงจันทร์ เกษากิจ
คณะครุศาสตร์
2558
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4
แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.สุวินัย น่วมเจริญ
คณะครุศาสตร์
2558
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
5
การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อแก่ครูโรงเรียนสาธิต แผนกอนุบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ
คณะครุศาสตร์
2558
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
6
รูปแบบการบริหารคุณภาพศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนรวมระดับอุดมศึกษา -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  รศ.สุรินทร์ ยอดคำแปง
คณะครุศาสตร์
2558
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
7
รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ธีรธร เลอศิลป์
คณะครุศาสตร์
2558
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
8
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงการเป็นฐานตามแนวการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนของครูปฐมวัย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แผนกอนุบาล -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.อาทิตยา อินยง
คณะครุศาสตร์
2558
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
9
การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือกันพัฒนาความสามารถในการดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  รศ.สกล แก้วศิริ
คณะครุศาสตร์
2558
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
10
การใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.อรทัย อินตา
คณะครุศาสตร์
2558
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
11
การบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมจากผู้ปกครอง ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ผศ.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์
คณะครุศาสตร์
2558
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
12
การศึกษาพัฒนาการทางด้านร่างกายและการจัดทำเกณฑ์สมรรถภาพทางกายของเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตร เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.อภิสิทธิ์ ชัยมัง
คณะครุศาสตร์
2558
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
13
การใช้กิจกรรมจดบันทึกคอร์เนลล์เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ดร.ศศิธร อินตุ่น
คณะครุศาสตร์
2557
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
14
การพัฒนาศักยภาพการบริหารทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 2 -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ไพรศิลป์ ปินทะนา
คณะครุศาสตร์
2557
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
15
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 2 -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.แสงจันทร์ เกษากิจ
คณะครุศาสตร์
2557
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
16
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 2 -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.สุวินัย น่วมเจริญ
คณะครุศาสตร์
2557
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
17
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย ของผู้เรียนโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท
คณะครุศาสตร์
2557
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
18
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดโดยใช้ของเล่นพื้นบ้าน -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ทัศนีย์ บุญแรง
คณะครุศาสตร์
2557
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
19
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ผศ.ศันทนี คุณชยางกูร
คณะครุศาสตร์
2557
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
20
การพัฒนาการเรียนรู้ของครูการศึกษาพิเศษ โดยใช้เกมและการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อ พัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กที่มีภาวะออทิซึมในห้องเรียนคู่ขนาน -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ผศ.สมเกตุ อุทธโยธา
คณะครุศาสตร์
2557
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

จำนวนผลงานวิจัยทั้งหมด 66

<< แสดงรายงาน >>

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950