เลือกจากหน่วยงานที่สังกัด    
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสาธิตฯ
หน่วยงานภายใน    
เลือกจากแหล่งทุน    
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลือกจากปีงบประมาณ    
2553 2554 2555 2556  
 


เลือกประเภทที่ต้องการแล้วพิมพ์คำค้นข้างล่าง ถ้าไม่เลือก ระบบจะค้นหาจากทั้งหมด

ค้นหา >>  

หน้า: 1 จาก 6   1 2 3 4 ..... Next Last
ที่
งานวิจัย
นักวิจัย
คณะ
ปีงบประมาณ
แหล่งทุน
1
การวิจัยเพื่อพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภัยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีที่ ๒ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ดร.ทัศนีย์ อารมณ์เกลี้ยง
คณะครุศาสตร์
2561
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ดร.เสาวภา ปัญจอริยะกุล
คณะครุศาสตร์
2560
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3
การพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อป้องกันภาวะความเครียดจากการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  นางฐิตินันท์ เขียวนิล
คณะครุศาสตร์
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4
การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บริการสำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  นายศุภชัย ไชยาแจ่ม
คณะครุศาสตร์
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
5
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยกรณี : การพัฒนากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  รศ.ยุพิน อินทยะ
คณะครุศาสตร์
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
6
การพัฒนาชุดการสอนคำพื้นฐานประกอบรูปภาพจริง เรื่องชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนคำพื้นฐานระดับประถมศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.อัณณ์ชญากร พัฒนประสิทธิ์
คณะครุศาสตร์
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
7
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ผศ.ธีรธร เลอศิลป์
คณะครุศาสตร์
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
8
การพัฒนาคู่มือการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  นายสมเด็จ ภิมายกุล
คณะครุศาสตร์
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
9
การเสริมสร้างการเรียนรู้นักศึกษาในการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.อทิตยา ใจเตี้ย
คณะครุศาสตร์
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
10
แนวทางการสร้างเครือข่ายการให้บริการ ช่วยเหลือสนับสนุนนักศึกษาที่มีความพิการเรียนรวมในระดับอุดมศึกษา -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  รศ.ดร.สุรินทร์ ยอดคำแปง
คณะครุศาสตร์
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
11
การศึกษาพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.อภิสิทธิ์ ชัยมัง
คณะครุศาสตร์
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
12
การใช้แนวคิดของนักเรียนเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ดร.รุ่งทิวา คนการณ์
คณะครุศาสตร์
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
13
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยสำหรับโรงเรียนบนพื้นที่สูง -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ดร.สายฝน แสนใจพรม
คณะครุศาสตร์
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
14
รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเยาวชนในชนบทภาคเหนือของไทยโดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นและสถานศึกษา -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ดร.ประพิณ ขอดแก้ว
คณะครุศาสตร์
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
15
บริการปรึกษาวัยรุ่นในภาวะวิกฤติ ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ผศ.ดร.บุญเลิศ คำปัน
คณะครุศาสตร์
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
16
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชนบทภาคเหนือ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่น -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์
คณะครุศาสตร์
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
17
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชนบทภาคเหนือ โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์
คณะครุศาสตร์
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
18
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านวังจ๊อม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ผศ.ดร.สำเนา หมื่นแจ่ม
คณะครุศาสตร์
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
19
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  รศ.ประวัติ พื้นผาสุข
คณะครุศาสตร์
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
20
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนบ้านแม่อ้อใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ดร.สนิท หาจัตุรัส
คณะครุศาสตร์
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

จำนวนผลงานวิจัยทั้งหมด 119

<< แสดงรายงาน >>

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950