เลือกจากหน่วยงานที่สังกัด    
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสาธิตฯ
หน่วยงานภายใน    
เลือกจากแหล่งทุน    
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลือกจากปีงบประมาณ    
2553 2554 2555 2556  
 


เลือกประเภทที่ต้องการแล้วพิมพ์คำค้นข้างล่าง ถ้าไม่เลือก ระบบจะค้นหาจากทั้งหมด

ค้นหา >>  

หน้า: 1 จาก 5   1 2 3 4 ..... Next Last
ที่
งานวิจัย
นักวิจัย
คณะ
ปีงบประมาณ
แหล่งทุน
1
การวิจัยเพื่อพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภัยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ทัศนีย์ อารมณ์เกลี้ยง
คณะครุศาสตร์
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานที่ส่งผลต่อการสร้างองค์ความรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ดร.ศศิธร อินตุ่น
คณะครุศาสตร์
2559
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3
สื่อผสมเพื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชน เรื่อง พันธุ์ข้าวไทยในธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ด (ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ผศ.ดร.ชุฏิภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์
คณะครุศาสตร์
2559
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
4
แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรผู้สูงอายุและผู้พิการของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 2 -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.แสงจันทร์ เกษากิจ
คณะครุศาสตร์
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
5
แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ ๒ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.สุวินัย น่วมเจริญ
คณะครุศาสตร์
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
6
แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรการศึกษา ของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน ปีที่ 2 -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ทัศนีย์ อารมณ์เกลี้ยง
คณะครุศาสตร์
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
7
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใช้วิธีการนิเทศแบบพี่เลี้ยงของเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ผศ.สมเกตุ อุทธโยธา
คณะครุศาสตร์
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
8
การพัฒนาครูในโรงเรียนแกนนำเรียนร่วมจังหวัดเชียงใหม่ด้านการจัดการพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษตามหลักการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ผศ.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์
คณะครุศาสตร์
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
9
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ชุมชนเพื่อการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่บ้านบนฐานการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.อทิตยา ใจเตี้ย
คณะครุศาสตร์
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
10
การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาชุดการสอนแบบสะเต็มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.จุฑามาศ หนุนชาติ
คณะครุศาสตร์
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
11
ผลของการโคชต่อความรู้ และความสามาร๔ในการทำงานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ดร.ศศิธร อินตุ่น
คณะครุศาสตร์
2558
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12
การพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแบบมีส่วนร่วม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  รศ.ประวัติ พื้นผาสุข
คณะครุศาสตร์
2558
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
13
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานจริยธรรมการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  นางฐิตินันท์ เขียวนิล
คณะครุศาสตร์
2558
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
14
แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรการศึกษา ของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ทัศนีย์ อารมณ์เกลี้ยง
คณะครุศาสตร์
2558
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
15
แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรผู้สูงอายุและผู้พิการของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.แสงจันทร์ เกษากิจ
คณะครุศาสตร์
2558
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
16
แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรเด็กและเยาวชนของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.สุวินัย น่วมเจริญ
คณะครุศาสตร์
2558
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
17
การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อแก่ครูโรงเรียนสาธิต แผนกอนุบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจุติ
คณะครุศาสตร์
2558
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
18
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-learning) เรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยโปรแกรม Adobe captivate สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.สาโรช สอาดเอี่ยม
คณะครุศาสตร์
2558
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
19
รูปแบบการบริหารคุณภาพศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนรวมระดับอุดมศึกษา -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  รศ.สุรินทร์ ยอดคำแปง
คณะครุศาสตร์
2558
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
20
รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ธีรธร เลอศิลป์
คณะครุศาสตร์
2558
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

จำนวนผลงานวิจัยทั้งหมด 86

<< แสดงรายงาน >>

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950