เลือกจากหน่วยงานที่สังกัด    
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสาธิตฯ
หน่วยงานภายใน    
เลือกจากแหล่งทุน    
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลือกจากปีงบประมาณ    
2553 2554 2555 2556  
 


เลือกประเภทที่ต้องการแล้วพิมพ์คำค้นข้างล่าง ถ้าไม่เลือก ระบบจะค้นหาจากทั้งหมด

ค้นหา >>  

หน้า: 1 จาก 45   1 2 3 4 ..... Next Last
ที่
งานวิจัย
นักวิจัย
คณะ
ปีงบประมาณ
แหล่งทุน
1
การศึกษาวิเคราะห์คำซ้อนในค่าวซอ เรื่อง พระอภัยมณีและศรีสุวัณณ์  -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2562
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2
การออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่แสดงสินค้าและหน้าร้านกลุ่มพัฒนาอาชีพ เพื่อส่งเสริมการขาย กรณีศึกษากลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านต้นโจ๊ก(คำซาว) ตำบล สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ผศ.เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2561
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
3
การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้ำ ปัญหาและการจัดการน้ำในลุ่มน้ำปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ธฤษ เรือนคำ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2561
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
4
การวิจัยเพื่อพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรในชุมชนสู่ระบบอาหารปลอดภัยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปีที่ ๒ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ดร.ทัศนีย์ อารมณ์เกลี้ยง
คณะครุศาสตร์
2561
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
5
การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ให้มีศักยภาพการแข่งขันในอาเซียน ปีที่ ๒ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  รศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ
คณะวิทยาการจัดการ
2561
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
6
การวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีที่ ๒ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  รศ.ดร.วีระศักดิ์ สมยานะ
คณะวิทยาการจัดการ
2561
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
7
โดรนบินอัตโนมัติตรวจสอบการเกิดไฟป่า กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ดร.รสลิน เพตะกร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2561
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
8
ระบบติดตามและแจ้งเตือนผู้ป่วยโรคเรื้อรังกรณีเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.จุฬาวลี มณีเลิศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2561
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
9
ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งหลายค่าในปริภูมิเมตริกที่ประกอบด้วยกราฟ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ดร.จักรพงศ์ เตี้ยมมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2561
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
10
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช กรณี เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อว่านสี่ทิศ สำหรับโรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และ ลำพูน -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ผศ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2561
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
11
การศึกษาสเปกตรัมของดาวผ่านเกรตติงจากภาพถ่ายโดยกล้องดิจิตอล DSLR -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ดร.วิระภรณ์ ไหมทอง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2561
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
12
การพัฒนาระบบการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  รศ.ดร.วาริพิณ มงคลสมัย
คณะวิทยาการจัดการ
2561
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
13
การพัฒนากิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเมืองโดยใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านสุขภาพเป็นฐาน กรณีศึกษาเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ผศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2561
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
14
การพัฒนาแบบจำลองเพื่อพยากรณ์ปริมาณ PM10 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้โครงข่ายเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ดร.กาญจนา ทองบุญนาค
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2561
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
15
ผลของการให้ข้อมูลย้อนกลับงานเขียนโครงการฝึกอบรมของนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ผศ.ธวัชชัย บุญมี
คณะวิทยาการจัดการ
2561
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
16
คุณลักษณะที่ส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ดร.ภัทรานิษฐ์  สรเสริมสมบัติ
คณะวิทยาการจัดการ
2561
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
17
องค์ประกอบทางพฤกษเคมี ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดพืชสมุนไพรฮ่อสะพายควาย (Amicratea grahamil) และหงอนไก่อู (Barleria strigosa) -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ดร.วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
18
การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการดำเนินงานกลุ่มผู้ผลิตชาเมี่ยง ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.เพียงตะวัน พลอาจ
คณะวิทยาการจัดการ
2560
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)
19
ศักยภาพการให้ผลผลิตและลักษณะการเจริญเติบโตของชาเมี่ยงในตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2560
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)
20
การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยง โดยเทคโนโลยีสะอาดบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2560
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)

จำนวนผลงานวิจัยทั้งหมด 891

<< แสดงรายงาน >>

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950