เลือกจากหน่วยงานที่สังกัด    
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร โรงเรียนสาธิตฯ
หน่วยงานภายใน    
เลือกจากแหล่งทุน    
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลือกจากปีงบประมาณ    
2553 2554 2555 2556  
 


เลือกประเภทที่ต้องการแล้วพิมพ์คำค้นข้างล่าง ถ้าไม่เลือก ระบบจะค้นหาจากทั้งหมด

ค้นหา >>  

หน้า: 1 จาก 23   1 2 3 4 ..... Next Last
ที่
งานวิจัย
นักวิจัย
คณะ
ปีงบประมาณ
แหล่งทุน
1
Process Capability Analysis of a Turning Operation -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.สุวัฒน์วงศ์ พันธ์เพ็ชร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2560
ทุนอื่นๆ
2
Cultivation of Arthrospira (Spirulina) platensis Using Low Cost Medium Supplemented with Lac Wastewater -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ปณชนก ชาญไววิทย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
ทุนอื่นๆ
3
Estimation of the Atmospheric Flux of Nutrients and Trace Metals to the Eastern Tropical North Atlantic Ocean -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ชาญ ยอดเละ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
ทุนอื่นๆ
4
Corporate culture and the changing of tourism in Maehongson -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.กฤต พันธ์ุปัญญา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
ทุนอื่นๆ
5
การพัฒนาระบบบัญชีของผลิตภัณฑ์ผ้าใยกัญชง บ้านห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ผศ.วาริพิณ มงคลสมัย
คณะวิทยาการจัดการ
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
6
การพัฒนาคู่มือและนวัตกรรมภาษาอังกฤษที่ใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ภัทรกมล รักสวน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
7
ความรู้ความเข้าใจการใช้ “คูปองดิจิตอลทีวี” ผ่านสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ของประชาชนที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ศุภนิช จันทร์สอง
คณะวิทยาการจัดการ
2559
กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
8
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ทางเกษตรกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)
9
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องเห็ดป่า ในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ธฤษ เรือนคำ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)
10
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ชุมชนเพื่อการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่บ้านบนฐานการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.อทิตยา ใจเตี้ย
คณะครุศาสตร์
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
11
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายสำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ไพรสันต์ สุวรรณศรี
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
12
ดนตรีมูเซอกับวัฒนธรรมสังคมใหม่ ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ผศ.ดร.ธนพชร นุตสาระ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
13
วิถีชีวิตและการดำรงอยู่วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ผศ.ดร.ธนพชร นุตสาระ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
14
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากไม้ไผ่เพื่อพัฒนาชุมชนกลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่ของจังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ไชยเชิด ไชยนันท์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
15
การสร้างเสริมสุขภาพทางสังคมในผู้สูงอายุโดยการเรียนรู้แบบพุทธร่วมกับภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.กานต์ชัญญา แก้วแดง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
16
การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านจิตบำบัด -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ผศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
17
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการติดตามคุณภาพน้ำโดยใช้ดัชนีชี้วัดทางกายภาพ ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่งัด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.พิมพ์ชนก สุวรรณศรี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
18
การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน้ำ ปัญหาและการจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่งัด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
19
การพัฒนาเทคนิคการสร้างบ้านดินด้วยภูมิปัญญาพื้นถิ่นจากการสร้างโรงบ่มใบยาสูบ -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  อ.กัญญาณัท ธนายุตธนิน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2559
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
20
โครงการการพัฒาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างง่ายสำหรับโรงเรียนตำรวยตระเวนชายแดนกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 -โครงการเสร็จสมบูรณ์
  ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2558
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)

จำนวนผลงานวิจัยทั้งหมด 452

<< แสดงรายงาน >>

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950