phone 053-88-5957
email research_cmru@hotmail.com
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ฝ่ายงานบริการวิชาการและโครงการพระราชดำริ
icon แผนยุทธศาสตร์ฯ 57-61

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีทิศทางที่ชัดเจนและมีการปฏิบัติร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้อย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ การบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561) ขึ้น


icon แผนบริการวิชาการ

เพื่อให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยดำเนินการภายใต้กรอบการดำเนินงานเดียวกัน สถาบันวิจัยจึงกำหนดแบบฟอร์มแผนการดำเนินงานบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2559