power

การจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา

....ในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดประเด็นในการจัดการความรู้คือ ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงการคลัง ให้กับบุคลากรทั้งที่ปฏิบัติงานโดยตรงและผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานโดยตรง เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เป็นไปอย่างอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้