power

การจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา

....ในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดประเด็นในการจัดการความรู้คือ ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงการคลัง ให้กับบุคลากรทั้งที่ปฏิบัติงานโดยตรงและผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานโดยตรง เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เป็นไปอย่างอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ – จัดจ้าง

ความรู้ที่ได้รับ :  1.  แนวปฏิบัติและวิธีการจัดซื้อ-จ้าง
2.  แนวปฏิบัติและวิธีการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
3.  แนวปฏิบติและวิธีการจัดจ้างซ่อม

วิทยากร       :  นางสาวดารารัตน์ ศิริลาภา
1.  แนวปฏิบัติและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในการซื้อวัสดุสำนักงานมีดังนี้
1.1 ตามระเบียบการเบิกจ่ายของ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ. 2535ไม่ได้ระบุให้มีใบเสนอราคา แต่แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้มีใบเสนอราคาแนบการจัดซื้ออย่างน้อย 2 ร้าน ขึ้นไป เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
1.2  ใบสั่งซื้อ-สั่งจ้าง จะทำเมื่อราคาสินค้ามีราคาตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป และใบสั่งจ้างเท่านั้นที่ต้องติดอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อราคา 1,000 บาท
1.3  ต้องทำบันทึกขออนุญาตเบิกจ่ายกรณีจำนวนเงินต่ำกว่า 1,000 บาท โดยสามารถโหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี
1.4  สำนักงานผู้อำนวยการจะสำรวจความต้องการในการใช้วัสดุสำนักงานของแต่ละหน่วยงานและจะทำการสั่งซื้อให้โดยจะสั่งซื้อเดือนละ 1 ครั้ง โดยคุณกัลยาณี อินต๊ะราชา
1.5  ในปีงบประมาณ 2555 สำนักงานผู้อำนวยการจะดำเนินการจัดซื้อ-จ้างสำหรับงบประมาณที่ใช้ในส่วนกลางดังนี้
หน่วยงานใดที่ตั้งงบวัสดุสำนักงานไว้ในแต่ละโครงการถ้ามีงบวัสดุเพียงพอหลังจากซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบโครงการแล้ว ให้ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เก็บไว้เนื่องจากหมึกหมดบ่อยและต้องใช้ตลอดเวลา และหากในโครงการตั้งงบประมาณในการซื้อวัสดุสำนักงานไม่เพียงพอที่จะซื้อหมึก ขอให้ซื้อวัสดุสำนักงานอื่นแทนและระบุให้สำนักงานซื้อหมึกให้ และหากวัสดุสำนักงานยังไม่เพียงพออีกสามารถเบิกจากสำนักงานผู้อำนวยการได้
1.6  การสั่งซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สามารถสั่งซื้อจากร้านค้าภายนอกได้โดยไม่ต้องผ่านร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื่องจากราคาถูกกว่าและเมื่อได้หมึกแล้วต้องตรวจสอบก่อนใช้ว่าเป็นหมึกใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งาน โดยสังเกตว่าต้องมีลิ้นปิดช่องหมึกและดึงออกมาได้ เพราะหมึกเก่าอาจทำให้เครื่องพิมพ์เสียหายได้
1.7  ผู้อำนวยการสามารถอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างได้กรณีไม่เกินจำนวนเงิน 500,000 บ.
1.8  โครงการทุกโครงการของแต่ละหน่วยงานที่ใช้แนบเอกสารเบิกจ่ายจะต้องผ่านรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ และอธิการบดี
1.9  ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อมีการจัดซื้อ-จ้าง เนื่องจากหากเบิกล่าช้าไม่ทันปีงบประมาณจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้
1.10  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เน้นย้ำการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่ควรแยกจัดซื้อ-จ้าง เนื่องผิดระเบียบการจัดซื้อ-จ้าง ของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ. 2535 ถือเป็นการทุจริตอาจถูกตัดเงินเดือน 12 เดือน และจำคุกตลอดชีวิต

                   2.  การอนุมัติเงินยืม
                        2.1  เงินยืมที่มีจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจะเป็นผู้อนุมัติ แต่หากจำนวนเงินยืมเกิน 100,000 บาทขึ้นไป อธิการบดีจะเป็นผู้อนุมัติ

                   3.  การซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสถาบันภาษาฯ
3.1  การซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์หากมีการชำรุดเสียหาย ให้แจ้งสำนักงานทางสำนักงานจะมอบหมายให้คุณวีรพิชญ์ หิมารัตน์เป็นผู้ดำเนินการซ่อม ยกเว้นไม่สามารถซ่อมได้ทางสำนักงานจะส่งให้สำนักวิทยบริการฯ เป็นผู้ซ่อมแซมแทน

ผลการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำไปใช้
1.  บุคลากรได้ทราบถึงแนวปฏิบัติวิธีการจัดซื้อ-จ้างและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง
2. บุคลากรได้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และการจัดจ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ครุภัณฑ์สำนักงาน