power

การจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา

....ในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดประเด็นในการจัดการความรู้คือ ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงการคลัง ให้กับบุคลากรทั้งที่ปฏิบัติงานโดยตรงและผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานโดยตรง เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เป็นไปอย่างอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การเบิกจ่ายว่าด้วยการประชุม/สัมมนา

ประเด็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของส่วนราชการ และระเบียบการเบิกจ่ายว่าด้วย การอบรม ประชุมสัมมนาและการศึกษาดูงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ความรู้ที่ได้รับ :  แนวปฏิบัติและวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุมสัมมนาและการศึกษาดูงาน
                            
วิทยากร    :   นางสาวดารารัตน์ ศิริลาภา

                   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของส่วนราชการ และระเบียบการเบิกจ่ายว่าด้วย การอบรม ประชุมสัมมนาและการศึกษาดูงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีดังนี้

การฝึกอบรม  คือ การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ
ที่มีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอน และต้องเป็นโครงการที่อธิการบดีอนุมัติ
การประชุมสัมมนา  คือ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการที่มีโครงการและช่วงเวลาจัดที่แน่นอน และต้องเป็นโครงการที่อธิการบดีอนุมัติ
การบรรยายพิเศษ  คือ เป็นการให้ความรู้ที่ไม่เกี่ยวกับงานโดยผู้บรรยายพิเศษ เช่น รัฐมนตรีมาบรรยาย เรื่องกลยุทธ์ในการทำงาน
การศึกษาดูงาน คือ  การเพิ่มพูนความรู้ หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ ซึ่งกำหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม หรือกำหนดไว้ในแผนการจัดการประชุมระหว่างประเทศให้มีการดูงานก่อนระหว่างหรือหลังการฝึกอบรมหรือการประชุมระหว่างประเทศ

การฝึกอบรมและการประชุมสัมมนามีวัตถุประสงค์และระเบียบ ดังนี้
1.  มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาบุคลากร หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.  ไม่มีประกาศนียบัตรวิชาชีพ
3.  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมห้ามเหมาจ่าย (ไม่เหมือนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)  ต้องเบิกเท่าที่จ่ายจริงและมีหลักฐานเบิกจ่าย
4.  ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต้องให้ผู้จัดระบุว่ามีค่าอะไรบ้าง เช่น ค่าเอกสาร ค่าอาหาร เป็นต้น โดยต้องระบุในหนังสือเชิญ
5.  ในการฝึกอบรมที่ต้องจ้างเหมาบริการให้คนอื่นมาอบรมให้ ให้ทำจัดขออนุมัติซื้อจัดจ้าง และบอกเหตุผลประกอบ และมหาวิทยาลัยยังไม่เคยมีหน่วยงานใดทำการจ้างเหมาบริการ
6.  เงินรายได้จากการฝึกอบรม (ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือรายรับทำนองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่ได้รับเพื่อการจัดฝึกอบรม)  ให้นำส่งกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ภายในวันนั้น หรือวันทำการถัดเป็นเงินฝากถอนคืนตามระเบียบมหาวิทยาลัย
7. การเบิกจ่ายเงินรายได้จากการฝึกอบรมและประชุมสัมมนา ตามประกาศมหาวิทยาลัย   ราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2553 มีดังนี้
7.1  ค่าตอบแทนวิทยาการ  บุคคลภายใน ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท บุคคลภายนอกไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท หากวิทยากรมีความรู้ ความสามารถมากอาจขอเบิกค่าตอบแทนเกินกว่าที่กำหนดไว้ได้ สำหรับวิทยากรที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนวิทยากรเนื่องจากได้รับเงินเดือนจากมหาวิทยาลัยแล้ว และจะได้รับของที่ระลึกแทน
7.2  ค่าตอบแทนบุคลากรปฏิบัติงาน ไม่เกินวันละ 300 ต่อคน มหาวิทยาลัยมีนโยบายไม่ให้เบิกเกินจำนวนเงินนี้
7.3  ค่าเช่าพาหนะ
7.4  ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ
7.5  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิด ต้องมีโครงการและระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการด้วย
7.6  ค่าวัสดุ สาธารณูปโภค และค่าจ้างเหมาบริการที่ใช้ในการฝึกอบรมและประชุมสัมมนา
7.7  ค่าของที่ระลึก หากจ่ายเป็นค่าตอบแทนแล้ว จะต้องไม่มอบของที่ระลึก
7.8  ค่าเลี้ยงรับรองเบิกได้เฉพาะในส่วนของการรับรองแขกชาวต่างประเทศเท่านั้น
7.9  ค่าอาหารสำหรับการประชุมแต่ละครั้ง  อัตราค่าอาหารมื้อละไม่เกิน 200 บาท/คน หรือไม่เกิน 600 บาท/คน/วัน หากมีการจัดประชุมในสถานที่ของเอกชนให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 1,000 บาท/คน/วัน
มาตรการประหยัดของกระทรวงการคลัง 
กรณีฝึกอบรมในสถานที่ราชการ เบิกไม่เกินคนละ 150 คน/มื้อ และฝึกในสถานที่เอกชน ถ้ามื้อเดียวเบิกได้ไม่เกินคนละ 400 บาท กรณีประชุม ไม่เกิน 80 บาท/คน/มื้อ
7.10  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละไม่เกิน 50 บาท/คน หรือไม่เกิน 100 บาท/คน/วัน
                           มาตรการประหยัดของกระทรวงการคลัง  มื้อละไม่เกิน 25 บาท/คน
7.11  ค่าเช่าที่พัก วันละ 800 บาท (ใบเสร็จรับเงิน  Port Folio ) แต่ถ้าไม่ระบุไว้ ให้ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางเหมาจ่าย 1,000 บาท ตามระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เบิกได้เฉพาะกรณีเดินทางไปราชการเท่านั้น ข้าราชการระดับสูง (ผู้อำนวยการขึ้นไป) เบิกได้ 1,200 บาท และต้องทำหนังสือขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อน
7.12  ค่าเช่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยง ขึ้นอยู่กับหนังสือเชิญหรือกำหนดการประกอบกัน หากมีการระบุไว้ว่าผู้จัดการอบรมเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายก็จะไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เป็นต้น
7.13 ค่าพาหนะวิทยากร/ประธานในพิธีเปิดและปิด
ข้อ 7.3 – ข้อ 7.13 ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นเหมาะสมและประหยัด เพื่อประโยชน์ทางราชการโดยอยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี
8.  การจ่ายค่าวิทยากร   -   การบรรยาย           จ่ายได้เพียงคนเดียว 
-   การเสวนา     จ่ายได้ไม่เกิน 5 คน
-   ถ้าแบ่งกลุ่ม    กลุ่มละไม่เกิน 2 คน/กลุ่ม/ชั่วโมง
หากมีวิทยากรเกินจากที่กำหนดให้เฉลี่ยจ่ายค่าสมนาคุณ
9.  ค่าตอบแทนวิทยากร หากเป็นบุคคลภายนอกได้จะเบิกได้ 1,200 บาท/ชั่วโมง แต่ถ้าหากเชิญวิทยากรซึ่งเป็นบุคคลระดับสูง เช่น องคมนตรี สามารถเบิกสูงกว่าอัตราที่กำหนดได้ และต้องมีเอกสาร/หลักฐาน ดังต่อไปนี้
9.1   ระบุไว้ในโครงการ กำหนดการ 
9.2   หนังสือเชิญเป็นวิทยากร
9.3   แบบตอบรับเป็นวิทยากร
การคำนวณเวลา ต้องไม่น้อยกว่า 50 นาที หากไม่ถึงสิบนาที แต่ไม่น้อยกว่า 25 นาที ให้เบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง
หากจำเป็นต้องเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นพิเศษ จะให้วิทยากรรับค่าสมนาคุณสูงกว่าที่กำหนดก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี
10.  ระบุรายละเอียดว่าหน่วยงานจะได้รับประโยชน์อะไรจากการจัดกิจกรรม เช่น เชิญชาวต่างประเทศมาบรรยายชั่วโมงละ 10,000 บาท เพื่อขอเบิกค่าตอบแทนเกินกว่าอัตราของกระทรวงการคลัง
11.  หากเป็นระดับ 9 ขึ้นไป ประธาน วิทยากร แขกผู้มีเกียรติ สามารถพักห้องเดี่ยวได้
12.  การบรรยาย ให้ยึดในโครงการเป็นหลัก แม้จะบรรยายเกินก็เบิกไม่ได้ และเวลาในการพักรับประทานอาหารว่างไม่ต้องเอามาหัก
13. บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบได้ เช่น
1.  ประธานในพิธีเปิด พิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม
2.  เจ้าหน้าที่
3.  วิทยากร
4.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
5.  ผู้สังเกตการณ์

ผลการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำไปใช้
1.  บุคลากรได้ทราบและเข้าใจถึงระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของส่วนราชการ และระเบียบการเบิกจ่ายว่าด้วย การอบรม ประชุมสัมมนาและการศึกษาดูงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. บุคลากรสามารถจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน