power

การจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา

....ในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดประเด็นในการจัดการความรู้คือ ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงการคลัง ให้กับบุคลากรทั้งที่ปฏิบัติงานโดยตรงและผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานโดยตรง เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เป็นไปอย่างอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ

ความรู้ที่ได้รับ :  แนวปฏิบัติและวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
วิทยากร : นางสาวดารารัตน์ ศิริลาภา และนางสาวกรรณิกา ซาซง

   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    มีดังนี้

1. การเบิกอัตราเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
   1.1 ระเบียบกระทรวงการคลัง สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการในลักษณะเหมาจ่าย ดังนี้

ข้าราชการ อัตรา
(บาท : วัน : คน)

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น หรือตำแหน่งระดับ 8 ลงมา หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 2 ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 3 ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอกนาวาอากาศเอก ลงมา หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก ลงมา

240

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภทบริหารหรือตำแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 3 ขั้นต่ำ ขึ้นไป หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 4 ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกอัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไปหรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษขึ้นไป

270

   1.2  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ใช้ระเบียบกระทรวงการคลังในการเบิกอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ
    1.3  การนับเวลาในการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะให้เริ่มนับเวลาตั้งแต่เดินทางออกจากมหาวิทยาลัย หากเดินทางจากบ้านให้เริ่มนับเวลาเดินทางตั้งแต่ออกจากที่พัก

การนับเวลาเดินทางเพื่อคำนวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางมี  2  กรณี คือ
1.  กรณีการเดินทางไปต่างจังหวัดมีการพักค้างคืน ให้นับ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน ส่วนที่เกิน 24 ชั่วโมง นับได้เกินกว่า 12 ชั่วโมง ให้ถือเป็น 1 วัน  ตัวอย่างเช่น
    -  เดินทางออกจากที่พัก วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00 น. กลับถึงที่พัก วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554  เวลา 11.00  น. นับเวลาเดินทางได้ 2 วัน 1 ชั่วโมง  เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ 2 วัน
   -  เดินทางออกจากที่พัก วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00 น. กลับถึงที่พัก วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 เวลา 22.30 น.นับเวลาเดินทางได้ 2 วัน 12 ชั่วโมงครึ่ง เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ 3 วัน
2.  กรณีที่การเดินทางมิได้มีการพักค้างคืน ให้นับเวลาเกิน 12 ชั่วโมง เป็น 1 วัน หากนับได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง แต่เกิน 6 ชั่วโมงขึ้นไป ให้ถือเป็น ครึ่งวัน  ตัวอย่างเช่น
   -  เดินทางออกจากสถานที่ปฏิบัติราชการปกติ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา 07.30 น. กลับถึงสถานที่ปฏิบัติราชการปกติ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา 20.00  น.  นับเวลาเดินทางได้  12 ชั่วโมงครึ่ง เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ 1 วัน
   -  เดินทางออกจากสถานที่ปฏิบัติราชการปกติ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา 07.30 น. กลับถึงสถานที่ปฏิบัติราชการปกติ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16.30 น. นับเวลาเดินทางได้ 9 ชั่วโมง เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ ครึ่งวัน

2.  การเบิกค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
    2.1  ระเบียบกระทรวงการคลัง การเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริงให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา ดังนี้

ข้าราชการ ห้องพักคนเดียว
(บาท : วัน : คน)
ห้องพักคู่
(บาท : วัน : คน)

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมาตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้นหรือตำแหน่งระดับ 8 ลงมา หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 2 ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษาหรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 3 ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอกลงมา ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว

ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะให้พักรวมกันสองคน ขึ้นไปต่อหนึ่งห้องโดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว

1,500 850

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น หรือตำแหน่งระดับ 9 หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 3 ขั้นต่ำ หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 4 หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษนาวาอากาศเอกพิเศษหรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอกอัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ จะเบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้

2,200 1,200

   2.2  การเบิกค่าเช่าที่พักตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา ดังนี้
       -  อัตราค่าห้องพักคู่ ระดับ 8 ลงมา กรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะให้พักรวมกันสองคนขึ้นไปต่อหนึ่งห้อง โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคู่ 1,600 บาท/     2คน/วัน หรือคนละ 800 บาท/คน/วัน
       -  อัตราค่าห้องพักคนเดียว ระดับ 8 ลงมา กรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 800 บาท/วัน/คน หากเกินอัตรานี้ ต้องทำหนังสือขออนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการ แต่ไม่เกิน 1.200 บาท/วัน/คน
       -  อัตราค่าห้องพักคนเดียว ระดับ 9 ขึ้นไป จะเบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้ โดยเบิกค่าเช่าห้องพักตามที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพัก 1,200 บาท/วัน/คน

3.  การเบิกอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
    3.1  ระเบียบกระทรวงการคลัง การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศกรณีเหมาจ่าย เบิกได้ไม่เกินอัตรา ดังนี้

ข้าราชการ อัตรา
(บาท: วัน: คน)

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ลงมา ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น หรือตำแหน่งระดับ 8 ลงมา หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 2 ลงมา หรือผู้ช่วยผู้พิพากษา หรือดะโต๊ะยุติธรรม หรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 3ลงมา หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอกลงมา

2,100

ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งประเภทบริหาร หรือตำแหน่งระดับ 9 ขึ้นไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 3 ขั้นต่ำ ขึ้นไปหรือข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั้น 4 ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษนาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอก อัตราเงินเดือนพันตำรวจเอกพิเศษ ขึ้นไป

3,100

   
   3.2  การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกระดับให้เบิกตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 2,100 บาท/วัน/คน

 

4.  การเบิกค่าเดินทางโดยสารเครื่องบินในประเทศ
การเบิกค่าเดินทางโดยสารเครื่องบินในประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้องเป็นข้าราชการระดับ 8 ขึ้นไป และสามารถเบิกค่าเครื่องบินในประเทศในอัตราชั้นประหยัดหรือที่ต่ำกว่าเท่านั้น ต้องขออนุญาตและระบุในคำสั่งว่าเดินทางโดยวิธีใด จึงจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้

5.  การเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะส่วนตัว
   5.1  กรณีเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เบิกค่าน้ำมันได้ กม.ละ 5 บาท/คัน/วัน
   5.2  กรณีเดินทางโดยจักรยานยนต์ เบิกค่าน้ำมันได้ กม.ละ 3  บาท/คัน/วัน
หากจะเบิกค่าน้ำมันรถในการเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะส่วนตัวต้องขออนุญาตและระบุในคำสั่งเดินทางไปราชการทุกครั้ง และต้องได้รับการลงนามอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้รักษา     ราชการแทนฯ ทุกครั้ง

6.  การเดินทางโดยใช้บริการบริษัททัวร์
จะใช้ระเบียบกระทรวงการคลังในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยบริษัททัวร์จะต้องแจงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าธรรมเนียม เป็นต้น

7.  กรณีอื่น ๆ
    7.1  กรณีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการเดินทางไปราชการมีจำนวนเงินเกินอัตราที่ระบุในประกาศของมหาวิทยาลัย ให้ทำบันทึกชี้แจงเหตุผลที่ต้องเบิกเงินเกินและเสนอต่ออธิการบดี แต่ไม่เกินอัตราที่กระทรงการคลังกำหนด
   7.2  หากมีความจำเป็นต้องเดินทางก่อนวัน เวลา ตามกำหนดการ ให้ระบุในคำสั่งเดินทางไปราชการตามวันที่เดินทางจนถึงวันที่กลับ
    7.3  กรณีเดินทางกลับมาก่อนถึงวันครบกำหนดตามคำสั่งเดินทางไปราชการ ให้ถือว่าคำสั่งนั้นมีผลถึงวันที่เดินกลับมา หากจะเดินทางต่อไปต้องทำคำสั่งเดินทางไปราชการใหม่
    7.4  การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต้องแนบกำหนดการด้วยทุกครั้ง เนื่องจากหากมีการเลี้ยงอาหาร จะต้องหักค่าอาหารหนึ่งในสามมื้อ จึงจะคิดเบี้ยเลี้ยง เช่น เบี้ยเลี้ยง 240 บาท/วัน กำหนดการเลี้ยงอาหารกลางวัน 1 มื้อ จะหักค่าเบี้ยเลี้ยง ไปหนึ่งในสาม คือ 80 บาท คงเหลือเบี้ยเลี้ยง 160 บาท เป็นต้น

ผลการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำไปใช้
   1.  บุคลากรได้ทราบและเข้าใจถึงระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของกระทรวงการคลัง และระเบียบเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
   2. บุคลากรสามารถจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้อย่างถูกต้องครบถ้วน