power

การจัดการความรู้ สถาบันวิจัยและพัฒนา

....ในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดประเด็นในการจัดการความรู้คือ ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงการคลัง ให้กับบุคลากรทั้งที่ปฏิบัติงานโดยตรงและผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานโดยตรง เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เป็นไปอย่างอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2560

image 1

ความรู้ที่ได้: แนวทางและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560...

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ

image 1

ความรู้ที่ได้: แนวปฏิบัติและวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...

การเบิกจ่ายว่าด้วยการประชุม/สัมมนา

image 2

ความรู้ที่ได้รับ : แนวปฏิบัติและวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุมสัมมนาและการศึกษาดูงาน

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ของส่วนราชการ และระเบียบการเบิกจ่ายว่าด้วย การอบรม ประชุมสัมมนาและการศึกษาดูงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ...

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ – จัดจ้าง

image 3

ความรู้ที่ได้รับ : แนวปฏิบัติและวิธีการจัดซื้อ-จ้าง วิธีการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วิธีการจัดจ้างซ่อม

แนวปฏิบัติและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในการซื้อวัสดุสำนักงานมีดังนี้
1.1 ตามระเบียบการเบิกจ่ายของ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานพัสดุ พ.ศ. 2535 ไม่ได้ระบุให้มีใบเสนอราคา แต่แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้มีใบเสนอราคาแนบการจัดซื้ออย่างน้อย 2 ร้าน ขึ้นไป เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ...

หลักเกณฑ์การยืมเงิน และการล้างเงินยืม

image 3

ความรู้ที่ได้รับ : แนวปฏิบัติและวิธีการยืมเงินและการล้างเงินยืม

ขั้นตอนการยืมเงิน 1. ให้จัดทำสัญญาเงินยืมจำนวน 2 ฉบับ (ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ) พร้อมแนบเอกสารการยืมเงิน เช่น คำสั่งเดินทางไปราชการ ...