รายชื่อผู้ที่ส่งบทความออนไลน์

 

 | กองบรรณาธิการตรวจดูบทความ
ที่
ชื่อผู้ส่ง
ชื่อบทความ
วันที่
สถานะ
1 ยุพาวัลย์ อินต๊ะขัน การประเมินหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 14 ธันวาคม 2560
2 เทพไท นวลนุช นโยบายเงินปันผลกับความผันผวนของราคาหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 06 พฤศจิกายน 2560
3 นางสาวภัทรภร จิณสิทธิ์ การสร้างพื้นที่ทางสังคมของกลุ่มผู้พิการจังหวัดเชียงใหม่ Construction of Social Space by the Disabled Person in Chiang Mai 28 ตุลาคม 2560
4 อ.ดร. เอื้อมพร จันทร์สองดวง ความหลากหลายทางชีวภาพระดับชนิดของไม้ต้น และการใช้ประโยชน์ของชุมชนไทลาวในเขตป่าอนุรักษ์ วัดป่าพรหมประทาน บ้านน้ำคำ ต.โนนชัยศรี อ. โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด Species Diversity of Trees and The Usage of Tai-Lao Community in Protected Forest of Wat Prum Pra Tan, Ban Nam Kam, Tambon Non Chai Si, Phon Thong District, Roi Et Province 26 ตุลาคม 2560
5 เทวา พรหมนุชานนท์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาในด้านการประเมินศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ล้านนาเทรด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 07 กันยายน 2560
6 ดร.ภญ.ธีรยา วรปาณิ การศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านจากหมอพื้นบ้านในจังหวัดตาก 24 สิงหาคม 2560
7 ผศ.ดร.อำนวย ปาอ้าย ภาวะหนี้สินและการจัดการการเงินของผู้สูงอายุในประเทศไทย 08 สิงหาคม 2560
8 ทัศนีย์ อารมย์เกลี้ยง แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรการศึกษา ของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้กรอบประชาคมอาเซียน มาเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ 26 มิถุนายน 2560 ดำเนินการแล้ว
9 นางสาวนริดา ตันติรานนท์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านสินเชื่อของธนาคารออมสินเขตปัตตานี 22 มิถุนายน 2560 ดำเนินการแล้ว
10 วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์ และคณะ การศึกษาปัจจัยกำหนดการลงทุนของผู้ประกอบการ : กรณีศึกษา จังหวัดพิษณุโลก 10 มิถุนายน 2560 ดำเนินการแล้ว
11 ประวิชญา ณัฏฐากรกุล ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการทำวิจัย : การศึกษาความต้องการความช่วยเหลือและสนับสนุนต่อการทำวิจัย 08 มิถุนายน 2560 ดำเนินการแล้ว
12 วัฒนชัย ศิริญาณและทนัศมน กาญจนภักดิ์ ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานวิจัยและหนังสืออ้างอิง ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 08 มิถุนายน 2560 ดำเนินการแล้ว
13 นางฐิตินันท์ เขียวนิล คุณภาพชีวิตการทำงาน และการปฏิบัติตามจริยธรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 06 มิถุนายน 2560 ดำเนินการแล้ว
14 นายรัฐสินธุ์ ชมสูง วงสะล้อ ซอ ปิน ของครูอรุณศิลป์ ดวงมูล WONG SALOH SAW PIN OF MASTER ARUNSILP DAUNGMOON 05 มิถุนายน 2560 ดำเนินการแล้ว
15 กิตติพร ไชยโรจน์ รูปแบบการพัฒนา M-Learning : กรณีศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 19 พฤษภาคม 2560 ดำเนินการแล้ว
16 กฤษณ์ ภูรีพงศ์ 1 และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร หวังมหาพร2 สมรรถนะของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือตอนล่าง COMPETENCIES AFFECTING THE ACHIEVENCY OF TRANFORMATIONAL LEADERSHIP CHARACTERISTICS OF HIGHER EDUCATION ADMINISTRATORS IN THE LOWER NORTHERN REGION 06 พฤษภาคม 2560 ดำเนินการแล้ว
17 ปฏิญาณ ประเสริฐผล พฤติกรรมการเลือกชื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทหนึ่ง ของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระยอง 05 พฤษภาคม 2560 ดำเนินการแล้ว
18 วัชระ บุตรแก้ว ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา การบริหารจัดการของบริษัท วี แอนด์ วี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง ซีซเท็ม จำกัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Management of We and We Construction Engineering System Co., Ltd. Based on the Philosophy of Sufficiency Economy. 25 เมษายน 2560 ดำเนินการแล้ว
19 วัชระ บุตรแก้ว ดร.จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกตุ อุทธโยธา การบริหารจัดการของบริษัท วี แอนด์ วี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง ซีซเท็ม จำกัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง Management of We and We Construction Engineering System Co., Ltd. Based on the Philosophy of Sufficiency Economy. 25 เมษายน 2560 ดำเนินการแล้ว
20 อนงค์ ศรีบุญเรือง นักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ สถานที่ทำงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รูปแบบพัฒนาการชมรมผู้สูงอายุแบบ We can do it by ANONG ในจังหวัดเชียงใหม่ Development Model of Elderly Club “We can do it by Anong” in Chiang Mai 25 เมษายน 2560 ดำเนินการแล้ว
21 รศ.มธุรส สว่างบำรุง ม.แม่โจ้ การสำรวจทัศนคติทางสังคมของชุมชนภาคเหนือที่มีต่อการเผาขยะมูลฝอยในบริเวณที่พักอาศัย 22 เมษายน 2560 ดำเนินการแล้ว
22 โดย ภราดา ดร.พีระนันท์ นัมคณิสรณ์ การศึกษาการรับรู้ของครูและนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานสากลในโรงเรียนเอกชนคาทอลิก The Study on the Perceptions of Students and teachers Towards the World Class Standards Criteria in the Catholic Schools 12 เมษายน 2560 ดำเนินการแล้ว
23 นางสาวพิมลพรรณ อุตเรือน รูปแบบการผสมพันธุ์ในระดับท้องถิ่นที่มีผลต่อความเครียดของ ไก่พื้นเมืองเพศเมีย (Gallus gallus domesticus) 01 เมษายน 2560 ดำเนินการแล้ว
24 ภัทรพรรณ วรรณลักษณ์ การตรวจสอบกลยุทธ์การดำเนินงานด้วยตัวแบบการสร้างความได้เปรียบทางทางการแข่งขันสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ 20 มีนาคม 2560 ดำเนินการแล้ว
25 วรยุทธ สถาปนาศุภกุล ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา ส่วนงานที่สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ดำเนินการแล้ว
26 นายกิตติชัย งามวัฒนากุล การวิเคราะห์ปัจจัยอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ดำเนินการแล้ว
27 วรยุทธ สถาปนาศุภกุล ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา ส่วนงานที่สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ดำเนินการแล้ว
28 ดร.ฐาวรี ขันสำโรง การถอดบทเรียนการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับบุคคลออทิสติกในมุมมองผู้เชี่ยวชาญ 22 มกราคม 2560 ดำเนินการแล้ว
29 ดร.ฐาวรี ขันสำโรง การถอดบทเรียนการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับบุคคลออทิสติกในมุมมองผู้เชี่ยวชาญ 21 มกราคม 2560 ดำเนินการแล้ว
30 นายธนนันท์ ทองเลิศ แนวทางการพัฒนาความร่วมมือในบทบาทหน้าที่ ระหว่างองค์กรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กับเทศบาลตำบล ในเขตภาคเหนือตอนบน 21 มกราคม 2560 ดำเนินการแล้ว
31 นางสาวเกษสุดา วรรณลักษณ์ และ นางสาวทิพย์อาภรณ์ พัฒนะกุลกำจร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บัตรเครดิตของผู้บริโภคในเขตจังหวัดนนทบุรี 07 มกราคม 2560 ดำเนินการแล้ว
32 อ.สายฝน แสนใจพรม คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน 27 ธันวาคม 2559 ดำเนินการแล้ว
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา โนรา การพัฒนาสื่อดิจิทัลการสอนนวดแผนไทยของสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 16 ธันวาคม 2559 ดำเนินการแล้ว
34 พงศธร โพธิแก้ว ลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ ตามทัศนะของผู้บริหารและครูในโรงเรียน อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 16 ธันวาคม 2559 ดำเนินการแล้ว
35 พงศ์พันธุ์ ไชยวัณณ์ รศ.อำนาจ จันทร์แป้น ดร.สงกรานต์ พรหมวงค์ และ ดร.กัญทิยา ใจกลางดุก การจัดการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนตามตัวชี้วัดของมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 Learning Strategies Management For Enhancing Students’ Achievements According To Learning Standards and Indicators of Basic Education Core Curriculum 2008 28 พฤศจิกายน 2559 ดำเนินการแล้ว
36 อิสรีพัชร์ จงเปี่ยมบวรชัย รูปแบบการมีส่วนร่วมเชิงพุทธบูรณาการในการจัดการชลประทานขององค์กรผู้ใช้น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนล่าง THE MODEL OF BUDDHIST PARTICIPATION INTEGRATION IN IRRIGATION MANAGEMENT OF WATER – USERS IN THE LOWER NORTHERN BASIN 14 ตุลาคม 2559 ดำเนินการแล้ว
37 ผ.ศ.มาโนชย์ นวลสระ The Promoting sustainable festival culture event tourism: Tai lue Culture 22 สิงหาคม 2559 ดำเนินการแล้ว
38 ดร.วิเรขา กาญจนศิริ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รักษาโรคแบบพื้นบ้านโดยใช้สมุนไพรของชาวบ้าน ในจังหวัดพิษณุโลก (Local Wisdom about Villagers’ Folk Medicinal Herbs on Cure Disease in Phitsanulok.) 18 สิงหาคม 2559 ดำเนินการแล้ว
39 ดร.วิเรขา กาญจนศิริ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รักษาโรคแบบพื้นบ้านโดยใช้สมุนไพรของชาวบ้าน ในจังหวัดพิษณุโลก (Local Wisdom about Villagers’ Folk Medicinal Herbs on Cure Disease in Phitsanulok.) 18 สิงหาคม 2559 ดำเนินการแล้ว
40 ดร.กำพล ตั้งเอกชัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจบริการชุมชน ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (Factors Effecting the Success of Community Business of Servicing in Pattaya,Thailand) 18 สิงหาคม 2559 ดำเนินการแล้ว
41 นางสาวสว่างจิต แซ่โง้ว การนำเสนอรูปแบบบริหารพลศึกษาแบบเรียนร่วมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนระดับประถมศึกษา A PROPOSED MODEL OF PHYSICAL EDUCATION ADMINISTRATION OF INCLUSIVE EDUCATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN PRIMARY SCHOOL 03 สิงหาคม 2559 ดำเนินการแล้ว
42 น.ส.จุฑาทิพย์ สุวรรณจันทร์ การควบคุมดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 03 สิงหาคม 2559 ดำเนินการแล้ว
43 ณัฐวิทย์ มุงเมือง การพัฒนาความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพ ในภาคเหนือตอนบน 27 กรกฎาคม 2559 ดำเนินการแล้ว
44 อาจารย์ชัชชัย เทพนามวงค์ บริบททางสังคมของชุมชนที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน 26 กรกฎาคม 2559 ดำเนินการแล้ว
45 วรดาภา พันธุ์เพ็ง Ancient City Tourism and Development Direction toward Living Museum of WeingThaKan San Pa Tong District, Chiang Mai. การท่องเที่ยวแบบเมืองโบราณและทิศทางการพัฒนาสู่พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ของเวียงท่ากาน อ.สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ 26 กรกฎาคม 2559 ดำเนินการแล้ว
46 อาจารย์ชัชชัย เทพนามวงค์ บริบททางสังคมของชุมชนที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน 20 กรกฎาคม 2559 ดำเนินการแล้ว
47 สกานต์ ลอมศรี การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับครูชาวต่างชาติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย 11 มิถุนายน 2559 ดำเนินการแล้ว
48 สกานต์ ลอมศรี การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับครูชาวต่างชาติที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย 06 มิถุนายน 2559 ดำเนินการแล้ว
49 พลเรือโทนิทัศน์ เพชรน้อย ประสิทธิผลของการบริหารการพัฒนา กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก 03 มิถุนายน 2559 ดำเนินการแล้ว
50 นายจิรวัฒน์ อริยคงพันธุ์ ยุทธศาสตร์การลดอุบัติเหตุในการบริหารจัดการความปลอดภัย ทางถนน : ศึกษาเฉพาะกรณีการบังคับใช้กฎหมาย ในการตรวจจับผู้ขับขี่ที่ดื่มแอลกอฮอล์ 02 มิถุนายน 2559 ดำเนินการแล้ว
51 นางสาวเขมินทรา ชุมมัธยา ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการแข่งขันเป็นทีม (TGT) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทำงาน และความพึงพอใจต่อวิชางานบ้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 31 พฤษภาคม 2559 ดำเนินการแล้ว
52 นางสาวศิลากาญจน์ รุ่งเรือง การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาประยุกต์ทางคณิตศาสตร์ และทักษะการทำงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของ โพลยาร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 30 พฤษภาคม 2559 ดำเนินการแล้ว
53 นางสาวณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์ การจัดทำศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Herbal plant learning center establishment based on the sufficient economy philosophy. 27 พฤษภาคม 2559 ดำเนินการแล้ว
54 อาจารย์วีรวิชญ์ ปิยนนทศิลป์ ความเหมาะสมในการเปิดด่านจุดผ่านแดนถาวรไทย-เมียนมา บ้านห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 27 พฤษภาคม 2559 ดำเนินการแล้ว
55 นพพล พิเศษพงษา การสังเคราะห์ตัวแบบเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเพื่อการจัดการสำนวนคดีอาญาของสำนักงานอัยการสูงสุด 24 พฤษภาคม 2559 ดำเนินการแล้ว
56 พิมพ์ชนก สุวรรณศรี การศึกษารูปแบบการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม 24 พฤษภาคม 2559 ดำเนินการแล้ว
57 นางสาวนภษร จุ้ยอินทร์ ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับการสอนแบบพีโออี Scientific Reasoning Ability of Vocational Certificate Students Taught Through POE Approach 04 พฤษภาคม 2559 ดำเนินการแล้ว
58 ธงชัย จีนชาติ อิทธิพลการแสดงราชสำนักที่มีผลต่อการแสดงในคุ้มเจ้าหลวงเชียงใหม่ 03 พฤษภาคม 2559 ดำเนินการแล้ว
59 ธนวัฒน์ บุญทวี การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 27 เมษายน 2559 ดำเนินการแล้ว
60 กฤษติญา มูลศรี สภาพและแนวทางการให้บริการของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมประเภท 3 ดาว ในประเทศไทย เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มประชาคมอาเซียน 11 เมษายน 2559 ดำเนินการแล้ว
61 ณิชาภา เลิศประกายแสง ยุทธศาสตร์ทีมประเทศไทยในการผลักดันการค้า การลงทุนระหว่างไทยและสปป.ลาว ต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษา สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ 05 เมษายน 2559 ดำเนินการแล้ว
62 นางอทิตยา ใจเตี้ย การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาด้านจิตบำบัด 28 มีนาคม 2559 ดำเนินการแล้ว
63 มงคลกร ศรีวิชัย มลฑริกา ชัยวงค์ และธนพน บุตรชา การจัดทำบัญชีน้ำ กรณีศึกษาโครงการฝายเชียงราย 23 มีนาคม 2559 ดำเนินการแล้ว
64 นางอัจฉราภรณ์ แก้วจันทร์ การพัฒนาบุคลากรครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 23 มีนาคม 2559 ดำเนินการแล้ว
65 ชัชวาล ไชยสัจ การปรับตัวสู่วัฒนธรรมไทยผ่านการทำกิจกรรมนอกเหนือหลักสูตร: กรณีศึกษาประสบการณ์ของนักศึกษาแลกเปลี่ยน สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 23 มีนาคม 2559 ดำเนินการแล้ว
66 นายพลพัทธฃัย ง่มแสง บทตวามวิจัย การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชายขอบ จังหวัดศรีสะเกษ The Development Management Strategies for Enhancing Participation in Education Provision of Marginalized Schools in Sisaket Province. 13 มีนาคม 2559 ดำเนินการแล้ว
67 จักรกฤษณ์ พุทธก้อน การริบทรัพย์สินผู้กระทำความผิดที่ถึงแก่ความตาย 07 มีนาคม 2559 ดำเนินการแล้ว
68 พิชญุฒม์ เพ็ญมาศ ความสัมพันธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมในเขตพื้นที่ ภาคใต้ ประเทศไทย 18 กุมภาพันธ์ 2559 ดำเนินการแล้ว
69 นางสาวศิริอำพร ทองมาก ผลของการใช้โปรแกรมการพัฒนาคุณภาพสถานประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี 17 กุมภาพันธ์ 2559 ดำเนินการแล้ว
70 ทักษิณา สุขพัทธี การออกแบบมาสคอตประจำเมืองเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวของญี่ปุ่น MASCOTS DESIGN TO PROMOTE THE IMAGE OF THE CITY TOURISM OF JAPAN 14 มกราคม 2559 ดำเนินการแล้ว
71 นางพรวนา รัตนชูโชค การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 01 ธันวาคม 2558 ดำเนินการแล้ว
72 จุฬาวลี มณีเลิศ การพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 01 ธันวาคม 2558 ดำเนินการแล้ว
73 อาจารย์ศิวาพร มหาทำนุโชค ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และความคงทนในการจำคำศัพท์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของนักศึกษาปกากะญอ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 26 พฤศจิกายน 2558 ดำเนินการแล้ว
74 สรพงษ์ สุขสวัสดิ์ Consumer characteristics effecting attitude towards private label among residents in Bangkok, Thailand 25 พฤศจิกายน 2558 ดำเนินการแล้ว
75 นายอัศวิน บรรเทา การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและมโนมติที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 04 ตุลาคม 2558 ดำเนินการแล้ว
76 นายพงษ์ศิริ จิตบาน ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย 28 กันยายน 2558 ดำเนินการแล้ว
77 ภัทวี ดวงจิตร การบริหารจัดการระบบชลประทานเชิงพุทธบูรณาการ : กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ IRRIGATION SYSTEM MANAGEMENT BY INTEGRATED BUDDHIST PRINCIPLES: A CASE STUDY OF MAETAENG OPERATION AND MAINTENANCE PROJECT, CHIANGMAI PROVINCE.(ฉบับปรับปรุง) 02 กันยายน 2558 ดำเนินการแล้ว
78 นายพงษ์ศิริ จิตบาน ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย 31 สิงหาคม 2558 ดำเนินการแล้ว
79 นาวสาวดวงใจ เชยชม มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในประเทศไทย 31 สิงหาคม 2558 ดำเนินการแล้ว
80 นายทยากร สุวรรณภูมิ การสำรวจปัญหาและผลกระทบของนักศึกษาที่เล่นดนตรีกลางคืนในจังหวัดลำปาง 14 สิงหาคม 2558 ดำเนินการแล้ว
81 อาจารย์ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว การพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มอาชีพบ้านหนองกะโห้ อำเภอเมืองตาก 09 สิงหาคม 2558 ดำเนินการแล้ว
82 นายภัทวี ดวงจิตร การบริหารจัดการระบบชลประทานเชิงพุทธบูรณาการ : กรณีศึกษาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ IRRIGATION SYSTEM MANAGEMENT BY INTEGRATED BUDDHIST PRINCIPLES: A CASE STUDY OF MAETAENG OPERATION AND MAINTENANCE PROJECT, CHIANGMAI PROVINCE. 29 กรกฎาคม 2558 ดำเนินการแล้ว
83 พระมหาธนิต สิริวฒฺฑโน,ดร. รูบแบบและกระบวนการสื่อสารพุทธธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของพระสงฆ์ในสังคมไทย 16 กรกฎาคม 2558 ดำเนินการแล้ว
84 Suebsiri Saelee การออกแบบสติ๊กเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงอัตลักษณ์ของภาคอีสานตอนเหนือ กรณีศึกษาสัญลักษณ์ประจำจังหวัด The Design of Electronic Sticker to Represent the Northern Isan Identity of: A Case Study on the Provincial Symbol 23 มิถุนายน 2558 ดำเนินการแล้ว
85 สืบศิริ แซ่ลี้ / Suebsiri Saelee การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมที่แสดงอัตลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ The Environmental Graphic Design for Kalasin Province’s Identity Presentation 23 มิถุนายน 2558 ดำเนินการแล้ว
86 กมลลักษณ์ ชัยดี ระบบจัดการคลังข้อสอบ การสอบออนไลน์ และการตัดเกรด ผ่านอินเทอร์เน็ต 22 มิถุนายน 2558 ดำเนินการแล้ว
87 อาจารย์ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว การพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มอาชีพบ้านหนองกะโห้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก Development Accounting System of Occupation Group of Ban Nongkahoo, Muang Tak, Tak Province 17 มิถุนายน 2558 ดำเนินการแล้ว
88 อาจารย์ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว การพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มอาชีพบ้านหนองกะโห้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก Deployment Accounting System of Occupation Group of Ban Nongkahoo Muang, Tak Province 13 มิถุนายน 2558 ดำเนินการแล้ว
89 นายสนิท ภูมาศ การทดลองการพัฒนาวิถีประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 12 มิถุนายน 2558 ดำเนินการแล้ว
90 อาจารย์อรวี บุนนาค แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 08 มีนาคม 2558 ดำเนินการแล้ว
91 ฉัตรชัย สัทธรรมพงศา และ ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย การวิเคราะห์ปัจจัยอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในจังหวัดเชียงใหม่ 06 มีนาคม 2558 ดำเนินการแล้ว
92 Asst.Prof.Dr.Anodar Ratchawet Adsorption Isotherm of Heavy metals by nano- Hydroxyapatite/carbon/Gelatin composite Films 20 กุมภาพันธ์ 2558 ดำเนินการแล้ว
93 ดรุชา รัตนดำรงอักษร การพัฒนาบริการที่มีประสิทธิภาพของธุรกิจค้าปลีกสินค้าที่ระลึก ประเภทงานหัตถกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ Chiang Mai Handicraft Efficient Retail Service Business Development 06 กุมภาพันธ์ 2558 ดำเนินการแล้ว
94 นางนฤชล รัญเสวะ การสร้างเครือข่ายสุขภาพเพื่อการพึ่งตนเองในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซาง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 06 กุมภาพันธ์ 2558 ดำเนินการแล้ว
95 ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง (Siriwat Pleanbangyang) ประสิทธิผลการให้บริการสาธารณะอิเล็กทรอนิกส์ของการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา EFFECTIVENESS OF PUBLIC ELECTRONIC SERVICE DELIVERY FOR FILING PERSONAL INCOME TAX 26 พฤศจิกายน 2557 ดำเนินการแล้ว
96 นางสาวปาริชาติ เภสัชชา การพัฒนาสมรรถนะครูผู้นำด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 The Competency Development of Teacher Leadership on Information Technology and Communication in Learning Management the 21st Century 18 พฤศจิกายน 2557 ดำเนินการแล้ว
97 ดาเรศ ชูยก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 15 พฤศจิกายน 2557 ดำเนินการแล้ว
98 นางสาวชญาดา บุญถึง เงื่อนไขที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรกรรมทางเลือก: กรณีศึกษาบ้านดอนเจียง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 12 มีนาคม 2556 ดำเนินการแล้ว
99 นายพรเทพ แซ่ซิ้ม ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 07 มีนาคม 2556 ดำเนินการแล้ว
100 ณัชชา ทิพย์ประเสริฐ การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยทะเบียนและประเมินผลงานวิชาการ 16 มกราคม 2556 ดำเนินการแล้ว
101 ณัฏฐา เวทสรณสุธี วัชรี ศรีพรหม ประพล เปรมทองสุข การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพฤติกรรมการเลือกซื้อนาฬิกาคาสิโอของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 07 มกราคม 2556 ดำเนินการแล้ว
102 ณรงค์เดช จันทร์หอม กนกวรรณ ทองครุธ สวรรยา ธรรมอภิพล พลวัตการดำเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่น กรณีศึกษา ชุมชนตะเคียนเตี้ย และชุมชนนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 05 มกราคม 2556 ดำเนินการแล้ว
103 สุนิสา สืบบัวบาน1 ทักษอร สามคุ้มพิมพ์ 2 ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ่ ³ การวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดน้ำหัวหิน 05 มกราคม 2556 ดำเนินการแล้ว
104 ธัญลักษณ์ แสงพรหม, ธัญวรรณ แสงพรหม ปัจจัยที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมาเข้าร่วมประเพณีตักบาตรดอกไม้ที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (Factors which affecting the Tourists to Participation in Tak Bat Dok Mai Tradition at Phrabuddhabat Temple, Phrabuddhabat District, Saraburi Province) 27 ธันวาคม 2555 ดำเนินการแล้ว
105 นายเทอดศักดิ์ สุขดาว การวิเคราะห์กระบวนการทำงานและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 15 ธันวาคม 2555 ดำเนินการแล้ว
106 นายเทอดศักดิ์ สุขดาว ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการงานโรงพิมพ์ของส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 15 ธันวาคม 2555 ดำเนินการแล้ว
107 น.ส.นฤมนต์ วงษ์ไพบูลย์ และ น.ส.วิลาวัณย์ กิจนิเทศ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของผู้สูงอายุ ในชุมชนเคหะดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร Factor Affecting Saving Behavior of the Elderly in Din Daeng Housing Community, Bangkok 15 ธันวาคม 2555 ดำเนินการแล้ว
108 นายจักรภพ ดุลศิริชัย การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับคนพิการในจังหวัดขอนแก่น: กรณีศึกษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น Study of Social Welfare for Disabled Persons in Khon Kaen Province: A Case Study of People with Visual Impairments 12 ธันวาคม 2555 ดำเนินการแล้ว
109 คิดชาย อุณหศิริกุล การปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีคุณภาพและปลอดภัย : กรณีศึกษาของสนามกีฬา (Electrical system improvement to assure quality and safety : A case study of the main stadium) 13 พฤศจิกายน 2555 ดำเนินการแล้ว
110 นางสาวเสาวนีย์ อารมย์สุข แนวโน้มข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบด้านสาธารณสุข ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการทดสอบสาธารณะ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ระหว่างปี พ.ศ. 2551-พ.ศ. 2554 13 พฤศจิกายน 2555 ดำเนินการแล้ว
111 พระมหาปิยภัทร์ จิรปุณญโชติ การพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์ รายวิชาวัฒนธรรมเพื่อชีวิต สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี THE DEVELOPMENT OF ONLINE LEARNING MODEL, THE CULTURE FOR LIFE OF BACHELOR DEGREE STUDENTS 12 ตุลาคม 2555 ดำเนินการแล้ว
112 มณฑล นุ่นละอองและ ผศ.ประจวบ เพิ่มสุวรรณ ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบคลาวด์คอมพิวติ้งของผู้ที่ทำงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Factors Affecting the Acceptance Making on Cloud Computing System of Information Technology Worker 21 กันยายน 2555 ดำเนินการแล้ว
กองบรรณาธิการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
Copyright©2012 Research and Development Institute,Chiang Mai Rajabhat University

Tel&fax. 053-88-5950