ปรัชญา วิสัยทัศ พันธกิจ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
 •        งานวิจัยเพื่อการพัฒนา บริการวิชาการแก่สังคม นำองค์ความรู้มุ่งสู่สากล
 •        ภายในปี 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการสนับสนุนงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
 • เพื่อให้การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนานำไปสู่วิสัยทัศน์ได้อย่างบังเกิดผล จึงได้กำหนดพันธกิจหลักไว้ 8 ด้าน ได้แก่
 •        1) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยให้โปร่งใส ตรวจสอบได้และเกิดประสิทธิภาพ
 •        2) สร้างนักวิจัยใหม่และพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ
 •        3) ส่งเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตร์วิจัยของชาติและแผนยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 •        4) สร้างเครือข่ายภาคีการวิจัยและการบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 •        5) สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
 •        6) ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการระหว่างการวิจัย การบริการวิชาการ และการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 •        7) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 •        8) พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 •        “ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและการบริการวิชาการ”
 • เอกลักษณ์ เป็นความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นของสถาบันวิจัยและพัฒนา จากการวิเคราะห์เอกลักษณ์ทำให้ได้ข้อสรุปเพื่อกำหนดเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา คือ
 •        “หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยที่ครบวงจร (Smart Research Service Office)”
 • ค่านิยมหลัก ที่ยึดถือใช้กันมาในสถาบันวิจัยและพัฒนาจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะสนับสนุนหรือชี้นำการตัดสินใจของสมาชิกทุกคน สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการวิเคราะห์ปัจจัยและข้อมูลแวดล้อมเพื่อกำหนดค่านิยมหลักขององค์กร โดยให้ผู้บริหารและบุคลากรได้มีส่วนร่วมและได้กำหนดค่านิยมหลัก ดังนี้
 •        I= Intelligence การใช้ปัญญา
 •        R = Responsibility ความรับผิดชอบ
 •        D = Development การพัฒนา
 •        การใช้ปัญญาอย่างสร้างสรรค์ ทำงานด้วยความรับผิดชอบ สนองตอบต่อการพัฒนา
 • วัฒนธรรมองค์กรเป็นแนวปฏิบัติที่ได้สืบทอดต่อเนื่องกันมาจนกลายเป็นแบบอย่างที่ได้รับการยอมรับหรือแบบอย่างของการปฏิบัติที่สถาบันวิจัยและพัฒนามุ่งให้เกิดขึ้นและยึดถือร่วมกัน จากการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรได้ข้อสรุปเพื่อกำหนดให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของสถาบันวิจัยและพัฒนา คือ
 •         “ทำงานอย่างโปร่งใส ใส่ใจบริการ ประสานงานรวดเร็ว”