โครงสร้างของสถาบันวิจัยและพัฒนา
  • โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา
  •        ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2556 กำหนดให้มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดังนี้
  • โครงสร้างการบริหาร
  •         การบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนามีผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีคณะกรรมการประจำสถาบันทำหน้าที่กำกับนโยบายและให้ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 3 งาน และ 1 สำนักงาน ประกอบด้วย งานบริหารงานทั่วไป งานวิจัยและส่งเสริมการวิจัย และงานบริการวิชาการและโครงการพระราชดำริ มีหัวหน้าสำนักงานดูแลสำนักงานผู้อำนวยการ