ผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา
 •  
  อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
  โทรศัพท์. 053-88-5951
  โทรภายใน 5951
   

   

   
  ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา
  รองผู้อำนวยการ
  โทรศัพท์ 053-88-5952
  โทรภายใน 5952
       
   
  อาจารย์ ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์
  รองผู้อำนวยการ
  โทรศัพท์ 053-88-5953
  โทรภายใน 5953
       
       
   
  นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี
  หัวหน้าสำนักงาน
  โทรศัพท์ 053-88-5956
  โทรภายใน 5956