บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
 • นางสาวกรรณิกา ซาซง
  ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
  โทร. 053-88-5956
  โทรศัพท์ภายใน 5956
  นายวชิราวุธ สุวรรณคำ
  ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
  โทร. 053-88-5950
  โทรศัพท์ภายใน 5950
  นาง พิมพ์พรรณ์ สูญโญ
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่พัสดุ
  โทร. 053-88-5955
  โทรศัพท์ภายใน 5955
  นางณัฐธยาน์ บันเทา
  ตำแหน่ง :หัวหน้างานวิจัยและส่งเสริมการวิจัย
  โทร. 053-88-5958
  โทรศัพท์ภายใน 5958
  นางสาวศรัญญา ไชยวงค์
  ตำแหน่ง : นักวิจัย
  โทร. 053-88-5959
  โทรศัพท์ภายใน 5959
  ดร.ฆนธรส ไชยสุต
  ตำแหน่ง : นักวิจัย
  โทร. 053-88-5959
  โทรศัพท์ภายใน 5959
  นางสาวอันสุดารี กันทะสอน
  ตำแหน่ง :หัวหน้างานบริการวิชาการและโครงการพระราชดำริ
  โทร. 053-88-5957
  โทรศัพท์ภายใน 5957
  นายปรัชญา ไชยวงศ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  โทร. 053-88-5957
  โทรศัพท์ภายใน 5957