คณะกรรมการประจำสถาบันของสถาบันวิจัยและพัฒนา
 
 
 

ดร.บังอร  ฉัตรรุ่งเรือง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานกรรมการ

 
     

รศ.ดร. วรรณวดี  ม้าลำพอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร. อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ
     

อาจารย์ ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ พงษ์เมษา

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 


- กรรมการภายในอยู่ในระหว่างการสรรหา -

       
   

นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี
หัวหน้าสำนักงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา

กรรมการและเลขานุการ