ประวัติความเป็นมา ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาเริ่มก่อตั้ง ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา”

     ต่อมาในปี พ.ศ.2538 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักวิจัยและบริการวิชาการ” ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538

     ในปีพ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เปลี่ยนสถานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2548 ได้ออกกฎกระทรวงการจัดตั้งส่วนราชการ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วยหน่วยงานทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน และสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปลี่ยนสถานะเป็น “สถาบันวิจัยและพัฒนา” จนถึงปัจจุบัน  

  ทำเนียบผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

  อาจารย์วีระ  คำวิเศษณ์ 
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา
  วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2527 – 2530 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  จุลสัตย์ 
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา
  วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2531 – 2534 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชัน  รักพงษ์
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
  วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2535 – 2538 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศรีพรรณ  สิทธิพงศ์
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
  วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2539 – 2542

  รองศาสตราจารย์สนิท  สัตโยภาส 
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
  วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2543 – 2545  

  รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์  กิจจนศิริ
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
  วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2546 - 2547

  รองศาสตราจารย์สนิท  สัตโยภาส 
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
  วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2548 – 2551

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี  ศิริจันทร์ชื่น
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
  วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2552 – 2555

  ดร.บังอร  ฉัตรรุ่งเรือง
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
  วาระการดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน