ขอเชิญดาวน์โหลดคู่มือนักวิจัย
  • ดาวน์โหลด คลิกที่นี่ !!!

    สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำคู่มือนักวิจัย เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะทำงานวิจัยเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ระเบียบ จรรยาบรรณ วิธีการและขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการวิจัย อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ทำวิจัย ให้สามารถดำเนินการวิจัยได้ตามเป้าหมายที่วางไว้